همکاری با صنعت توریسم

صنعت توریسم یکی از صنایع بسیار ارزشمند می باشد که می تواند ارز و سود آوری زیادی برای اقتصاد کشور و منطقه آذربایجان داشته باشد. متاسفانه تعداد اندکی از مردم ایران زمین با زبان انگلیسی آشنایی دارند. توریست هایی که به اییران سفر می کنند همیشه در محاوره با مردم مشکل داشته اند. آموزشگاه فاصله آمادگی خود برای عقد قرارداد با آزانس های مسافرتی برای تامین نیروی متخصص و مترجم در این زمینه اعلام می کند. صنعت توریسم یکی از صنایع بسیار ارزشمند می باشد که می تواند ارز و سود آوری زیادی برای اقتصاد کشور و منطقه آذربایجان داشته باشد. متاسفانه تعداد اندکی از مردم ایران زمین با زبان انگلیسی آشنایی دارند. توریست هایی که به اییران سفر می کنند همیشه در محاوره با مردم مشکل داشته اند. آموزشگاه فاصله آمادگی خود برای عقد قرارداد با آزانس های مسافرتی برای تامین نیروی متخصص و مترجم در این زمینه اعلام می کندصنعت توریسم یکی از صنایع بسیار ارزشمند می باشد که می تواند ارز و سود آوری زیادی برای اقتصاد کشور و منطقه آذربایجان داشته باشد. متاسفانه تعداد اندکی از مردم ایران زمین با زبان انگلیسی آشنایی دارند. توریست هایی که به اییران سفر می کنند همیشه در محاوره با مردم مشکل داشته اند. آموزشگاه فاصله آمادگی خود برای عقد قرارداد با آزانس های مسافرتی برای تامین نیروی متخصص و مترجم در این زمینه اعلام می کندصنعت توریسم یکی از صنایع بسیار ارزشمند می باشد که می تواند ارز و سود آوری زیادی برای اقتصاد کشور و منطقه آذربایجان داشته باشد. متاسفانه تعداد اندکی از مردم ایران زمین با زبان انگلیسی آشنایی دارند. توریست هایی که به اییران سفر می کنند همیشه در محاوره با مردم مشکل داشته اند. آموزشگاه فاصله آمادگی خود برای عقد قرارداد با آزانس های مسافرتی برای تامین نیروی متخصص و مترجم در این زمینه اعلام می کندصنعت توریسم یکی از صنایع بسیار ارزشمند می باشد که می تواند ارز و سود آوری زیادی برای اقتصاد کشور و منطقه آذربایجان داشته باشد. متاسفانه تعداد اندکی از مردم ایران زمین با زبان انگلیسی آشنایی دارند. توریست هایی که به اییران سفر می کنند همیشه در محاوره با مردم مشکل داشته اند. آموزشگاه فاصله آمادگی خود برای عقد قرارداد با آزانس های مسافرتی برای تامین نیروی متخصص و مترجم در این زمینه اعلام می کند