موفقیت زبان آموزان

با کمال مسرت و خوشحالی موفقیت آقای ساسانی و سرکار خانم ریحانی در آزمون بین المللی تافل را خدمت این عزیزان و خانواده محترمشان و همچنین کارکنان و مدرسان آموزشگاه فاصله تبریک عرض می نماییم با کمال مسرت و خوشحالی موفقیت آقای ساسانی و سرکار خانم ریحانی در آزمون بین المللی تافل را خدمت این عزیزان و خانواده محترمشان و همچنین کارکنان و مدرسان آموزشگاه فاصله تبریک عرض می نماییم. با کمال مسرت و خوشحالی موفقیت آقای ساسانی و سرکار خانم ریحانی در آزمون بین المللی تافل را خدمت این عزیزان و خانواده محترمشان و همچنین کارکنان و مدرسان آموزشگاه فاصله تبریک عرض می نماییم