انجمن

به انجمن آموزشکده فاصله خوش آمدید

شما میتوانید سوالات و یا نظرات خود را در انجمن مطرح کنید. قطعا مدیران انجمن تا جایی که در توان دارند به سوالات شما پایخ خواهند داد.